Các nhà tài trợ cho domain/hosting của website hoàn toàn không có quan hệ đồng chủ sở hữu với chủ nhân website. Các nhà tài trợ bao gồm:

1. Tamian UK

“Thank you Tamian UK for sponsoring the domain and host of my personal website for the one-year period from 10/08/2019 to 10/8/2020.

Trân trọng cảm ơn Tamian UK về việc tài trợ tiền duy trì domain và hosting của website này trong giai đoạn 1 năm từ 10/08/2019 đến 10/8/2020. Website miễn phí phục vụ cho cộng động sinh viên Việt nam.”

2. Pho District

“Thank you Pho District for sponsoring the domain and host of my personal website for the one-year period from 11/08/2020 to 10/8/2021.

Trân trọng cảm ơn Pho District về việc tài trợ tiền duy trì domain và hosting của website này trong giai đoạn 1 năm từ 11/08/2020 đến 10/8/2021. Website miễn phí phục vụ cho cộng đồng sinh viên Việt nam.”